Kiểm tra từng phần lần cuối trước khi bàn giao khách